Why be a member?
The ISDS is The Number One Sheep Dog Society in The World! Join Today!
 

International Sheep Dog Trials - Attendance

International Sheep Dog Trials

Tancastell, Aberystwyth, Ceredigion

10th, 11th and 12th September 2021

 

Due to Covid restrictions imposed by Ceredigion Council, (7th July 2021 and 21st July 2021) the International Sheep Dog Trials Committee regret to have to inform you  that the Trials will only proceed under the following conditions:

 

Due to limited numbers being permitted, attendance will only be for:

Competitors/reserves plus 1. (This may be a partner, spouse or friend travelling together in the same vehicle)

Young Handlers plus 2 parents/guardians (Travelling together in the same vehicle)

Officials

 

NO OTHER ATTENDEES WILL BE ALLOWED ENTRY so please do not take the risk of arriving and being turned away. There will be Security Officers on the gate

 

COVID PRE-EVENT INFORMATION FOR ATTENDEES

We want to see a successful sheepdog trail event. Covid measures will need to follow guidance for regulated gatherings in Wales

 

The situation regarding Covid in Wales remains uncertain over the next few weeks with rising case numbers but also increasing numbers of people vaccinated and a move to reduce restrictions

 

We anticipate that some measures may still be needed at the event in terms of testing or distancing / use of PPE, but at present it is too early to say exactly what is likely to be required

 

We will keep everyone updated on requirements as these are published and updated over the next few weeks

 

There will be no camping on site and all authorised attendees should make their own accommodation arrangements.

 

Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol

Tancastell, Aberystwyth, Ceredigion

10fed, 11eg a 12fed Medi 2021

 

Oherwydd rheolau Covid a weithredwyd gan Gyngor Sir Ceredigion, (7fed o  Orffennaf 2021 a 21ain o Orffennaf 2021) mae'n ddrwg gennym eich hysbysu na fydd y Treialon yn medru cael eu cynnal ond trwy ddilyn y gofynion canlynol

.

Oherwydd cyfyngiadau niferoedd cyfyngir mynediad i:

Gystadleuwyr/eilyddion  +1. (Gall hyn fod yn bartner, gwr/wraig neu ffrind  yn teithio gyda'i gilydd yn yr un cerbyd)

Gystadleuwyr Ifanc  + 2 rhieni neu warchodwyr (yn teithio gyda’i gilydd yn yr un cerbyd).

Swyddogion.

 

NI CHANIATEIR MYNEDIAD I UNRHYWUN ARALL felly peidiwch â chymryd y risg o gyrraedd a chael eich troi i ffwrdd. Bydd Swyddogion Diogelwch ar y giât

 

 

GWYBODAETH CYN-DDIGWYDDIAD COVID AR GYFER MYNYCHWYR

Rydym am weld Treialon Cŵn Defaid llwyddiannus. Bydd angen i fesurau cofleidiol ddilyn canllawiau ar gyfer cynulliadau rheoledig yng Nghymru

 

Mae'r sefyllfa o ran Covid yng Nghymru yn parhau i fod yn ansicr dros yr wythnosau nesaf gyda niferoedd cynyddol o achosion ond hefyd niferoedd cynyddol o bobl wedi'u brechu,  a symudiad i leihau cyfyngiadau

 

Rydym yn rhagweld y bydd angen rhai mesurau o hyd yn y digwyddiad o ran profi neu bellhau / defnyddio PPE, ond ar hyn o bryd mae'n rhy gynnar i ddweud yn union beth sy'n debygol o fod yn ofynnol.

 

Byddwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i bawb am y gofynion wrth i'r rhain gael eu cyhoeddi a'u diweddaru dros yr wythnosau nesaf

 

Ni fydd gwersylla ar y safle a dylai'r holl fynychwyr awdurdodedig wneud eu trefniadau llety eu hunain.